mcare yleiset palveluehdot

mcaren velvollisuudet

MCARE vastaa siitä, että sen vastuulla olevat työt ja toimenpiteet tehdään Sopimuksen mukaisesti, huolellisesti, tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla sekä laitteiden valmistajan ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
MCAREn on Asiakkaan pyytäessä yksilöitävä tekemänsä toimenpiteet.

Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas vastaa siitä, että se antaa MCARElle riittävät, olennaiset ja oikeat tiedot Palvelun suorittamista varten. Asiakas vastaa MCARElle antamistaan tiedoista ja ohjeista.


Palvelun suorittaminen

Palvelu on suoritettava sovitusti ajallaan, huolellisesti sekä ammattitaitoista henkilökuntaa käyttäen. MCARElla on oikeus käyttää Palvelun suorittamisessa alihankkijoita. Tällöin MCARE vastaa alihankkijoiden työstä kuin omastaan.
Palvelu katsotaan suoritetuksi, kun se on Sopimuksen mukaan suoritettu loppuun tai MCARE ilmoittaa suorittaneensa sen loppuun.
Asiakkaan on ilmoitettava huomautuksensa Palvelun suorittamisesta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Palvelun loppuun suorittamisesta. Palvelu katsotaan hyväksytyksi, mikäli Asiakas ei tee kirjallista huomautusta mainitun kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa. Mikäli MCAREn on Sopimuksen mukaan tai muusta syystä toimitettava kirjallisia ilmoituksia, selvityksiä, väli- tai muita raportteja ennen Palvelun suorittamisen päättymistä, Asiakkaan on ilmoitettava huomautuksensa neljäntoista (14) päivän kuluessa tässä mainitun kirjallisen ilmoituksen, selvityksen, väli- tai muun raportin saamisesta. Palvelu katsotaan tältä osin hyväksytyksi, mikäli Asiakas ei tee kirjallista huomautusta tässä mainitun neljäntoista (14) päivän kuluessa.

Hinta ja maksuehdot

Palvelun hinnat ilmoitetaan MCAREn kulloinkin olevassa palveluhinnastossa tai sovitaan erikseen Asiakkaan kanssa.
Palveluhinnat maksetaan palvelun tilaushetkellä tai laitetta lunastettaessa MCAREn kulloinkin voimassa olevien käytäntöjen mukaan verkkomaksuna, käteisellä, luottokorttimaksulla tai muuta MCAREn hyväksymää maksutapaa käyttäen.
Mikäli Asiakas on MCAREn hyväksymä laskutusasiakas, voidaan palvelu maksaa laskulla, maksuehto on tällöin seitsemän (7) päivää laskun päivämäärästä. Viivästyskorko määräytyy korkolain (633/1982) mukaan.

Salassapito

MCARE sitoutuu pitämään luottamuksellisina. Toimeksiannon suorittamisen yhteydessä saamansa tiedot Asiakkaan liike- tai ammattisalaisuuksista. Luottamuksellisia ovat sellaisiksi merkityt tiedot sekä tiedot, jotka MCAREn olisi tullut asiayhteydestä ymmärtää luottamuksellisiksi.
MCARElla on oikeus hyödyntää Palvelun suorittamisen yhteydessä hankkimaansa tai saamaansa ammattitaitoa ja kokemusta.
Tähän Ehtojen kohtaan 5 liittyvät oikeudet ja velvoitteet jäävät voimaan Sopimuksen päättymisen jälkeenkin.


Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset

Kaikkien vahinkojen osalta MCAREn vastuu Palveluun perustuvasta vahingosta on enintään MCARElle kyseisen Palvelun perusteella suoritettujen maksujen yhteismäärä.
MCARE ei vastaa laitteiden talletettujen tietojen katoamisesta tai vioittumisesta ja tietojen varmuuskopiointi on Asiakkaan vastuulla. MCARE ei myöskään vastaa mahdollisista elinkeinon harjoittamiselle aiheutuneista tappioista huoltoihin liittyvissä asioissa.

Ylivoimainen este

MCARE ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.
MCAREn alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta.
MCAREn on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti Asiakkaalle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

Voimassaolo

Sopimus Asiakkaan ja MCAREn välillä syntyy, kun Asiakas ja MCAREn solmivat palvelua koskevan sopimuksen, tai kun Asiakas muuten tilaa MCARElta Palvelun.
Nämä Palveluehdot ovat voimassa toistaiseksi ja MCARElla on oikeus muuttaa niitä julkaisemalla uudet Palveluehdot sivuillaan tai toimittamalla uudet Palveluehdot muuten Asiakkaalle tiedoksi.
MCARElla on aina oikeus lopettaa Palvelun tuottaminen, mikäli Palvelua koskevaa maksua ei ole maksettu sen erääntyessä. Jos Palvelua koskevaa laskua ei ole maksettu kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa sen erääntymisestä, katsotaan Sopimus automaattisesti purkautuneeksi, ilman MCAREn erillistä kirjallista ilmoitusta.
MCARE voi aika ajoin lopettaa tietyn Palvelun tarjoamisen ilman, että siitä tarvitsee erikseen ilmoittaa Asiakkaalle. Mikäli MCARElla ja Asiakkaalla on voimassa oleva lopetettavaa Palvelua koskeva sopimus, sovelletaan tämän sopimuksen ehtoja.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin Ehtoihin ja Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Näitä Ehtoja ja Sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Sopijapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluin ei päästä Sopijapuolia tyydyttävään ratkaisuun kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa sopijapuolen toiselle sopijapuolelle antamasta kirjallisesta ilmoituksesta neuvottelujen aloittamisesta, ratkaistaan asia välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Sopijapuolet valitsevat välimiehen ja ellei yksimielisyyteen päästä, välimiehen nimittää Keskuskauppakamarin välityslautakunta. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja menettelyn kieli suomi.
Mikäli Asiakasta on pidettävä kuluttajansuojalain (10.1.1978/38) 1 luvun 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla kuluttajana, ratkaistaan näitä Ehtoja ja Sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

Muut ehdot

Asiakkaalle ei ole oikeutta siirtää Sopimusta osaksikaan ilman MCAREn kirjallista suostumusta. MCARElla on oikeus käyttää alihankkijoita Ehtojen kohdan 3.1 mukaisesti ja Siirtää Sopimus osana järjestelyä, jossa MCAREA liiketoiminta tai sen osa siirrettään uudelle omistajalle.
MCARElla on oikeus siirtää Sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.
Kaikki Sopimuksen ja Ehtojen muutokset tai lisäykset on sovittava kirjallisesti, jotta ne olisivat päteviä.

Huoltopalvelua koskevat erityiset ehdot

Nämä huoltopalvelun erityiset ehdot koskevat MCAREn suorittamaa huoltopalvelua (”Huoltopalvelu”) siltä osin, kuin Huoltopalvelusta ei ole sovittu erillisellä sopimuksella.

Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas vastaa siitä, että se antaa MCARElle riittävät, olennaiset ja oikeat tiedot Huoltopalvelun suorittamista varten. Asiakas vastaa MCARElle antamistaan tiedoista ja ohjeista.
Ennen Laitteen toimittamista huoltoon Asiakas on velvollinen ottamaan kaikesta Laitteen tallennusvälineelle tallennetusta sisällöstä itselleen varmuuskopion sekä poistamaan kaikki henkilökohtaiset tiedot. Laitteen tallennusvälineen sisältö voidaan poistaa tai korvata ja/tai tallennusväline saatetaan alustaa uudelleen huollon yhteydessä.
Asiakas on lisäksi velvollinen poistamaan mahdolliset estot ja lukot sekä poistamaan mahdolliset salasanat käytöstä. Mikäli laiteessa on kytkettynä käyttöön FMI (Find My iPhone), laite on MDM-lukittu (yritysten käyttämä Mobile Device Management) tai siinä on käytössä salasanasuojaus, MCARE ei voi suorittaa huoltotoimenpiteitä.
Asiakkaan tulisi lisäksi poistaa laitteista kaikki siihen kiinnitetyt oheislaitteet tai tarvikkeet ennen laitteen toimittamista huoltoon. Huollon yhteydessä kaikki laitteeseen kiinnitetyt koristeet, tarvikkeet tai suojavarusteet poistetaan, eikä MCARE ole niitä velvollinen korvaamaan tai palauttamaan. Tämä koskee, mutta ei ole rajoitettu seuraaviin: suojalasit, tarrat ja kameran linssinsuojukset.

Laitteen toimittaminen huoltoon

Asiakas voi toimittaa Laitteen MCAREn toimipisteeseen henkilökohtaisesti tai postin/ lähetin välityksellä tai tilata noudon toimipisteestään MCAREn ekstranetin kautta (oma.mcare.fi).
MCARE ei lunasta postiennakkolähetyksiä tai matkahuollon lähetyksiä. Postiennakkolähetykset palautuvat lähettäjälle ja matkahuollon logistiikkaa käytettäessä Asiakkaan tulee vastata kustannuksista itse MCAREn toimipisteeseen saakka.
MCARE on oikeutettu veloittamaan mahdolliset kuljetuskustannukset voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Asiakas vastaa itse Laitteen asianmukaisesta pakkaamisesta.
MCARE ei korvaa mahdollisia kuljetuksen aikana aiheutuneita vaurioita, jotka johtuvat laitteen puutteellisesta pakkaamisesta tai suojaamisesta.

Palvelun suorittaminen

Huoltopalvelu suorittaessaan MCARE voi oman harkintansa mukaan: (i) korjata Laitteen uusilla tai käytetyillä osilla, jotka ovat suorituskyvyltään tai luotettavuudeltaan uutta vastaavia; tai (ii) korvata Laitteen tuotteella, joka vastaa ainakin toiminnaltaan Laitetta, joka on koottu suorituskyvyltään ja luotettavuudeltaan uutta vastaavista uusista ja/tai käytetyistä osista. Korvattavaa Laitetta ei palauteta Asiakkaalle, vaan se jää MCARElle tai toimitetaan Laitteen valmistajalle.
Laite tai sen tilalle annettu korvaava tuote toimitetaan Asiakkaalle Huoltopalvelun jälkeen siten, että se on määritetty samalla tavalla kuin alkuperäisen oston yhteydessä tai soveltuvien päivitysten mukaisesti. MCARE voi asentaa Laitteeseen Huoltopalvelun aikana ohjelmistopäivityksiä, jotka estävät Laitteen käyttämästä järjestelmäohjelmiston aiempaa versiota. Järjestelmäohjelmiston päivityksen johdosta Laitteeseen asennetut muiden valmistajien ohjelmistot eivät ehkä ole yhteensopivia Laitteen kanssa tai toimi siinä. Asiakas on itse vastuussa kaikkien ohjelmistojen, ohjelmien, tietojen ja muiden sisältöjen uudelleenasennuksesta. Huoltopalvelu ei kata ohjelmistojen, ohjelmien, tietojen ja muiden sisältöjen palautus- ja uudelleenasennuspalveluita, ellei tästä ole nimenomaisesti sovittu Asiakkaan kanssa.
Huolletut laitteet palautetaan Asiakkaalle joko Asiakkaan ilmoittamaan kotimaiseen palautusosoitteeseen tai MCAREn toimipisteeseen, voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
Huoltopalvelu katsotaan suoritetuksi, kun Laite on Asiakkaan saatavissa, joka MCAREn toimipisteessä Asiakkaalle ilmoitettuna päivänä tai kahden (2) arkipäivän kuluessa siitä, kun Laite on toimitettu Asiakkaan ilmoittamaan kotimaiseen palautusosoitteeseen.
Asiakkaan on ilmoitettava huomautuksensa Huoltopalvelun suorittamisesta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Huoltopalvelun loppuun suorittamisesta. Huoltopalvelu katsotaan hyväksytyksi, mikäli Asiakas ei tee kirjallista huomautusta mainitun kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa.
Mikäli Asiakas ei nouda tai vastaanota kohtuullisessa ajassa huollosta palautuvaa Laitetta ja kuljetusyritys palauttaa Laitteen MCARElle, siirtyy Laite MCAREn omaisuudeksi kolmen (3) kuukauden kuluttua palautumispäivästä tai noutopäivästä, mikäli muuta ei ole sovittu. Uusintalähetyksistä MCARE on oikeutettu perimään kuljetuskustannukset voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti.
MCARE antaa huoltotyölleen kolmen (3) kuukauden takuun, joka koskee tehtyä huoltotoimenpidettä. Käytettyjä varaosia ja mahdollisia korvaavia tuotteita koskevat niiden valmistajien antamat mahdolliset takuut.

Näitä mcare Oy:n yleisiä palveluehtoja (”Ehdot”) sovelletaan mcare Oy:n (y-tunnus 2290861-8) (”MCARE”) asiakkailleen (”Asiakas”) tarjoamiin huolto palveluihin (“Palvelu”). Näiden Ehtojen lisäksi Palveluun saatetaan soveltaa erityisehtoja (”Erityisehdot”) jotka toimitetaan asiakkaalle. Erityisehdoissa voidaan sopia näiden Ehtojen yksittäisten määräysten muuttamisesta tai poissulkemisesta. Näistä Ehdoista ja Palvelua koskevista mahdollisista Erityisehdoista käytetään jäljempänä nimitystä ”Sopimus”. Tämän dokumentin sisällön lisäksi palveluissa noudatetaan ja sovelletaan lisäksi IT2022 YSE – yleisiä sopimusehtoja sekä IT2022EHK – eritys ehtoja henkilötietojen käsittelystä.